Ekologický audit - potřeba i nutnost

I když již máte svého ekologa, je tu právě pro Vás Inženýrská ekologie:

Kooperace s podniky západního trhu pracujícími s certifikací podle norem ISO 9.000, ISO 14.000 nebo EMAS nyní přímo vyžaduje provádění pravidelných revizí a certifikaci ekologického chování podniku, pro které máme kvalifikaci a oprávnění k přípravě. Jestliže je Váš podnik veden ekologicky a jste přesvědčeni, že správně, i potom vyžaduje alespoň občasnou pravidelnou vnější nezávislou kontrolu souladu činnosti podniku či organizace s požadavky zákonů na ochranu životního prostředí. Ekologické audity jsou nezbytné také při prodejích a převodech podniků na jiné subjekty. Certifikace ekologického chování podniku se stává nejen konkurenční výhodou, ale nezbytností pro udržení na trhu.

Důležitost ekologického auditu jako nástroje správného řízení podniku je zřejmá z požadavku na ekologické chování v dlouhodobé koncepci trvale udržitelného rozvoje.

Ekologické a tím i správné řízení podniku je posuzováno podle následujících hledisek:

 • dodržení právních předpisů o ochraně životního prostředí

 • zásahy podniku do životního prostředí vedlejšími činnostmi

 • programy ekologického řízení a jejich personální a organizační zajištění

 • vnitřní kontrola a monitoring ekologického chování

 • vedení agendy ekologických informací

Ekologické audity mohou zahrnovat i provedení nezávislého monitoringu k ověření správnosti udávaných hodnot. Výsledky jsou předávány objednateli formou zprávy důvěrného charakteru, zahrnující i doporučení pro další postup.

Účelové audity jsou prováděny na objednávku nových majitelů podniků při změnách vlastníků, privatizaci a při větších haváriích a poruchách, také však před významnějšími změnami aktivit (výrobních programů) jako součást marketingové studie. Předmětem auditu jsou zejména

 • stav emisního monitoringu, skutečné emise a právní stav v ochraně ovzduší, vazba na technologie

 • stav a koncepce vodního hospodářství, nakládání s vodami a jeho právní stav, vazba na technologie

 • nakládání s odpady a jeho právní stav, programy odpadového hospodářství, vazby na technologii

 • staré zátěže znečišťování životního prostředí (skládky, znečištění půdy, podzemních vod)

 • stav užívání pozemků z hlediska ZPF a LF, hospodárnost využití energií, surovin a přírodních zdrojů

 • vlivy hluku, vibrací a záření

 • dálkové přenosy znečištění

EIA - posuzování vlivu nových staveb,činností a technologií povinné podle zákona 244/92 a 100/2001 Sb. probíhá podle zákonné předlohy a v případě potřeby jsou přizváni specialisté. Pro tuto činnost jsme vybaveni oprávněním MŽP ČR č.j. 16 091/4310/OEP/92 ze dne 2.3.1993. Oprávnění je platné do roku 2016.

Jako příklad účelového auditu můžeme uvést interní účelový audit, zahájený v jisté provozovně dne 19.2.96. Zjištěné nedostatky nebyly provozovatelem okamžitě odstraněny a tak při návštěvě inspektora ČIŽP 23.4.96 bylo s firmou zahájeno správní řízení o dvou přestupcích, za které hrozila pokuta až do výše 600 tis.Kč. Po aktivaci naší další činnosti se podařilo pokutu snížit na spodní hranici 15 tis.Kč, přičemž byly zjištěny a odstraněny další nedostatky vedoucí k možné pokutě až do výše 1,2 mil.Kč.