Jmenuji se Ing. Jiří Klicpera, CSc.       

Pod názvem EKOING prezentuji činnost, která se může nazývat inženýrská ekologie. Ta je vyjádřením syntézy moderních odborných ekologických a technických znalostí a schopností s požadavky na trvale udržitelný rozvoj společnosti, s co nejlepší dosažitelnou ochranou životního prostředí a s maximální šetrností k využívání přírodních a surovinových zdrojů, respektujíce přitom i ekonomické podmínky a možnosti.

Byl jsem 16 let členem zastupitelstva města Lázně Bohdaneč a zájemce budu zde informovat i svých názorech a aktivitách ve městě a v bytovém družstvu. V obojím jsem ale považován za nežádoucí osobu, na rozdíl od Svazu cyklistiky kraje Pardubice, kde jsem sekretářem.

Seznam certifikátů pro jednotlivé činnosti:

Oprávnění MŽP ČR č.j. 16 091/4310/OEP/92 ze dne 2.3.1993 pro hodnocení vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí

Certifikace pro ekologický auditing a management podle evropské směrnice EMAS (EU 1836/1993) a norem ISO řady 14 000, říjen 1997

Pověření MŽP a MZd ČR k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle vyhl. 339/1997 Sb., 1998

Certifikace Scottish Heriot-Watt University / ICBL a Evropské Unie/Phare pro tvorbu webových stránek a distanční vzdělávání, 1999

Certifikace Evropské Unie / Phare pro zpracování Studií proveditelnosti (Feasibility Study) - GOPA Bad Homburg, březen 2000

Československý patent - autorské osvědčení č. 247 607 Úřadu pro patenty a vynálezy k přihlášce vynálezu PV 6911-82 Způsob stanovení objemové aktivity radonu 86Rn 222

Doklad o členství v Asociaci čistírenských expertů České republiky, nyní nově Asociace pro vodu ČR

Stručný životopis

Narodil jsem se 15.4.1948 v Praze, otec byl právník a matka studovala jazyky. Po absolvování základní školní docházky nejprve v Davli u Prahy a pak v Pardubicích jsem nebyl z kádrových důvodů přijat na gymnasium a rok jsem si čistil původ na dělnický docházkou do odborného učiliště Východočeských chemických závodů, n.p. Pardubice - Semtín. Teprve poté jsem mohl být přijat na tehdy výběrovou SPŠ chemickou. Po maturitě s vyznamenáním v r.1968 jsem byl díky příznivému politickému klimatu přijat i na VŠCHT Praha. Na jaře toho roku jsem odmítl nabídku ke vstupu do KSČ a zůstal jsem mimo politické strany až do r. 1989, kdy jsem se stal členem ČSS (později LSNS, z ní jsem vystoupil v r. 1996). Na vysoké škole jsem pracoval ve studentském hnutí a časopise až do jeho paralyzování v létě 1969, za tuto činnost mi byla později v rozporu se zákonem zrušena vědecká aspirantura, tu jsem absolvoval znovu až v r. 1992. Oženil jsem se poprvé v r. 1971, ale studentské manželství se rozpadlo v r. 1973. Podruhé jsem se oženil v r.1975, od r. 1983 jsem opět rozvedený a z tohoto manželství mám dvě nyní se mnou občas spolupracující dcery. Svépomocně jsem postavil druhý družstevní byt ještě v r. 1991. Lustrační osvědčení a trestní rejstřík mám v pořádku. Od r. 1992 jsem již poněkolikáté zvolen přísedícím trestního senátu Krajského soudu v Hradci Králové. V letech 1990 - 92 jsem byl členem zastupitelstva města Pardubic. Od roku 1994 jsem byl po 4 volební období členem městského zastupitelstva v Lázních Bohdaneč, v letech 1994-96 jsem byl ve funkci zástupce starosty. Od roku 1989 až do odstěhování v r.2007 jsem byl nepřetržitě předsedou samosprávy družstevního bytového objektu 24 bytovek, současně a dodnes předsedou samosprávy 144 družstevních garáží a delegátem shromáždění bytového družstva. Od r. 2007 jsem ve vlastním ekologickém domě se studnou a zahradou. Pracoval jsem na řadě projektů v celé republice a přednášel na mnoha konferencích i v zahraničí (Stockholm, Berlín, Teherán, Tara). V posledních letech jsem pracoval na Filipinách, v Indii, na Ukrajině, v Srbsku, Chorvatsku, Černé Hoře, Bělorusku, Kosovu, na Slovensku a v Bulharsku. Jsem akreditovaným auditorem pro EBRD. 

Přehled o dosavadních zaměstnáních a odborné činnosti

1964 - 68

Studium SPŠ chemická v Pardubicích, maturita s vyznamenáním

1968 - 73

Studium VŠ chemicko - technologická v Praze

1973 - 85

KVRIS, násl. VčVaK Hradec Králové : technolog, později vedoucí technolog v chemicko-technologickém oddělení přípravy a realizace investic. Hlavní činnosti: uvádění do provozu vodáren a čistíren, technické pomoci v průmyslových odpadních vodách a odpadech, asanace havárií na vodách, skládky, testy toxicity, hydrobiologické rozbory, dekontaminace radioaktivních vod, průzkumy znečištění, vzorkování a vyhodnocování, analytická praxe, v r. 84-5 ve funkci výrobně-technického náměstka řízení provozu okresního podniku vodovodů a kanalizací Turnov - Semily

Postgraduální kurs Ochrana životního prostředí - technologie vody, čs. patent v monitoringu odradonování vod.

1985 - 95

VCHZ Synthesia Semtín - hlavní technolog přípravy a realizace investice Biologická čistírna odpadních vod a spalovna nebezpečných průmyslových odpadů a kalů, hlavní činnosti: segregace chemických odpadních vod na výrobách, segregace chemických odpadů a jedů z hlediska spalování a biologického čištění, spolupráce na přípravě projektu, modelové zkoušky čištění odpadních vod z vybraných provozů, uvádění čistírny a spalovny do zkušebního provozu. Manažerské kursy. Postgraduální kurs Automatizované systémy řízení na Universitě Pardubice. Vědecká aspirantura na VŠCHT Praha.

1995

Výrobní ředitel AGS Bohemiastone Hradec Králové - chemická výroba konglomerovaného kamene. Řešení ekologických a provozních problémů.

1995 - 96

Sindat Engineering: Specialista ekolog na různých investičních akcích, zejména ČOV Milo Olomouc, Odsíření elektrárna Opatovice, Odsíření teplárna Trmice, Snížení emisí NOx na výrobně NPK Synthesia Semtín aj.

1996 - 98

Phare CBC - Ministerstvo pro místní rozvoj Praha: Specialista Týmu technické asistence, především ekologických projektů a zejména ČOV, konec kontraktu k 31.8.1998.

od r. 1987

1992

1997

Znalec v oborech Vodní hospodářství, Odpady, Ochrana ovzduší, jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové, od r. 1992 také hodnocení vlivů na životní prostředí nejprve podle zák. 92/1992 Sb. a od r. 1993 oprávnění EIA podle zák. 244/1992 Sb.

V r. 1997 absolvent kursu EIPOS - University Dresden pro ekologické auditory podle ISO 14000 a EMAS.

Od r. 1998 oprávnění MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ale v r.2008 jsem ho z ekonomických důvodů vyděračských poplatků MŽP již neobnovil.

1998

Přechod do soukromého podnikání - samostatná živnost v oboru ekologie od 1.12.1998. Hlavní akce:

1999

Ekologický audit Státní koncepce těžby surovin (SEA) pro Ministerstvo průmyslu ČR. Certifikace v programu LOLA Heriot-Watt University Edinburgh k činnosti v distančním vzdělávání po Internetu. Lektor Phare programu WAWAMAN - příprava odborníků státní správy pro vodní hospodářství.

2000

Certifikace programu Phare pro zpracování Studií proveditelnosti (Feasibility Study) pro projekty financované z pomoci EU.

2005 Certifikace auditora IEMA u Det Norske Veritas
2007

2012

Autorizace pro IPPC

Právnická fakulta UK Praha - Nové právo životního prostředí