Co pro Vás můžeme udělat?     

Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady, Ochrana ovzduší. Přehled vypracovaných posudků naleznete v sekci Publikace. V letech 2011-2012 jsem absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze speciální právnické vzdělávání "Nové právo v životním prostředí".

Revizi vodního či odpadového hospodářství, jsem členem prestižní Asociace pro vodu, dříve Asociace čistírenských expertů České republiky, která je garantem kvalitní práce (doklad naleznete zde >> doklad )  

Ohlášení vodních bilancí a ostatních údajů do ISPOP

Hydrobiologické rozbory - bioseston, nárost, saprobita dle ČSN, kvalita pitné, povrchové i odpadní vody a toxické vlivy, kontrola přírodních koupališť

Vyhodnocení rozborů vod a emisí, hodnocení funkce a efektivnosti čisticích procesů a zařízení

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) ekologických i jiných staveb a zařízení včetně studií projektů financovaných ze zahraničí, zejména pro projekty Evropské Unie a jejích programů. Přehled vypracovaných studií naleznete  v sekci Publikace.

EIA - Posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí podle zákonů 244/1992 a 100/2001 Sb. ( přehled vypracovaných EIA naleznete opět  v sekci Publikace)

Účelový ekologický audit individuálně zaměřený podle konkrétních podmínek podniku

Úplný ekologický audit pro celý podnik, případně pro jednotlivé závody či provozovny přípravu certifikace podle norem řady ISO 14.000 nebo EMAS podle Směrnice Rady EU č.1836/93 a 761/2001. K této činnosti máme certifikát EIPOS - Evropského institutu pro postgraduální vzdělávání v Drážďanech a Svazu průmyslu a dopravy ČR z 24.10.1997. Další certifikací jsem získal osvědčení mezinárodně platné pro IEMA auditora u Det Norske Veritas.

Periodickou kontrolu ekologického chování podniku

EDD audit (Environmental Due Diligence) - audit správného chování a provedení firmy z pohledu západních prodejců nebo kupujících - zejména velkých bank

BREEAM audit - specifický audit stavebního provedení objektu, zahrnující pro nás netradiční položky, například historii staveniště z ekologického pohledu podle specifických postupů britské certifikace

Konzultace a vzdělávání v ekologii: Pro tuto činnost máme kvalifikaci získanou na Heriot-Watt University ve skotském Edinburghu a zkušenosti z mnoha přednášek a činnosti tutora distančního internetového vzdělávání WAWAMAN vedeného ve spolupráci s Office International de l Eau, Limoges, Francie

Informace pro manažery

Evropská Unie vydala v r. 1993 Nařízení Rady Evropského Společenství č. 1836/1993 nazývané zkráceně EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), které je platné pro všechny členy EU a je tedy aktuální z hlediska blízké české perspektivy. V r. 2001 je nařízení aktualizováno jako EMAS II pod číslem 761/2001.

Systémy EMAS a ISO řady 14 000 představují dva absolutně převažující DOBROVOLNÉ způsoby realizace ekologického chování podniku. Jsou analogické systému ISO 9.000, o jehož potřebě a výhodách se již přesvědčila celá řada českých podniků. Všichni renomovaní evropští a světoví výrobci již na oba systémy přešli a vyžadují jeho aplikaci u všech svých subdodavatelů. Obecně se tyto systémy schovávají pod zkratkou EMS a v posledních letech se často integrují se systémy řízení kvality (QEMS) a také se systémem řízení bezpečnosti a hygieny práce (QEHSMS). Logika věci je totiž taková, že ti výrobci, kteří již certifikát získali, by jej mohli ztratit proto, že přenesli své neekologické chování na své subdodavatele, což je neetické a považuje se to i za nekalou konkurenci. Pro získávání veřejných zakázek je tento řídící systém již dnes podmínkou.

Neekologické znamená ve světě totéž, co neodpovědné vůči svému okolí, a na to je dnes svět náramně citlivý.

Potřebujeme to ?

Tato první otázka manažera byla již z části zodpovězena. Celá řada našich podniků je podrobena tvrdému ekologickému dozoru veřejnosti a mnohé podniky mají sice atraktivní výrobní program, ale také tak negativní dopady na životní prostředí, že nakonec musí výrobu zavřít. Vztah výroby k životnímu prostředí je téměř absolutně provázaný a musí být dříve či později zakotven do základního řídícího systému každého podniku. V žádném případě nemůže skončit ustavením funkce podnikového ekologa s pravomocí do ničeho moc nemluvit a management podniku nezatěžovat zbytečnými problémy.

Máme na to?

Některé poradenské firmy si účtují vysoké peníze za práci, odvedenou sice pod renomovanou značkou, ale výsledek je poněkud ovlivněn jazykovými bariérami a neznalostí domácího prostředí. Proto jsou české poradenské firmy a pro menší podniky i jednotliví auditoři mnohem výhodnější a spolehlivější. Provedení auditu bývá cenově náročné zhruba jako cena za projektové práce pro středně velkou podnikovou investici, a spočítejme si, kolik takových projektů se udělá běžně “do šuplíku”. Položená otázka je ovšem i otázkou do vlastních řad – jde o to zda jsme ve firmě schopni a ochotni prosadit a dodržovat vysokou míru systematičnosti, disciplíny a pořádku, zda jsme nejen trpěliví a důslední, ale zda také dokážeme zavedený systém udržet v chodu.

Chceme to?

Zavedení EMS zcela určitě zlepšuje řízení výrobní jednotky v celkovém pohledu integrací aspektů životního prostředí do řízení podniku, ale především ve vlastní ochraně životního prostředí. Téměř vždy je přínosem v ekonomické oblasti, a to jak v oblasti úspor surovin, energií, tak v zábraně škodám a haváriím a z toho plynoucí úspoře poplatků a pokut do státní pokladny. Pro podnikový management je dalším přínosem zlepšení evidence o pohybu surovin a materiálů, zlepšení vztahů se státními orgány a s veřejností i zhodnocení značky v obchodním světě.

Jak teď na to ?

Systém EMS se musí budovat postupně a nedá se zvládnout jako prověrka, která za měsíc skončí závěrečnou zprávou. Systém je dlouhodobým programem, zahrnujícím rozsáhlá šetření, průzkumy a z nich plynoucí doporučení pro podnikový management, ale také soustavu školení všech zaměstnanců podniku, ředitelem počínaje. Postupně je třeba zrovnoprávnit význam řízení výrobních aktivit a řízení aktivit souvisejících s následky výroby. Ty jsou většinou negativní – odpadní vody, exhalace, skládky odpadů, doprava. Poradenské firmy jsou na řešení těchto problémů připraveny a dobře odborně fundovány, pokud prošly potřebnými kursy, které se u nás již organizovaly.

V zásadě jde o tři etapy v zavádění EMS:

První je vlastní vstupní audit, jakási inventura problematiky podniku v ekologii, revize činnosti podniku ve vztahu k zákonům a rozhodnutím úřadů. Tato etapa by měla trvat jeden až několik měsíců a skončit sepsáním zprávy o zjištěném stavu a návrhy na opatření.

Druhá etapa by měla zahrnovat provádění navržených opatření za dohledu nebo pod přímým vedením konzultační firmy a přípravu na vlastní certifikaci. Podle stupně zatížení podniku starými zátěžemi nebo faktickým nesouladem s normativy životního prostředí (což nemusí být vždy totéž, co vyhovění požadavkům úřadů a zákonů) může trvat i několik let, pokud bude nutno zajistit investiční přípravu čisticích zařízení nebo asanaci starých zátěží.

Třetí etapa by měla zahrnout vlastní certifikaci, tedy prověrku nezávislou auditorskou organizací, vždy jinou než tou, která certifikaci připravovala. Tato etapa by měla být skončena v zásadě vydáním certifikátu a zveřejněním ekologického prohlášení. To zahrnuje stručně a srozumitelně popsanou činnost podniku a posouzení všech podstatných ekologických problémů, přehled o znečišťování a spotřebě surovin, energií a vody, o hluku, vibracích a záření a výčet ostatních faktorů ovlivňujících ekologický profil podniku. Dále prohlášení obsahuje prezentaci ekologického programu podniku, systému řízení podniku, popis změn od minulého prohlášení a termín prohlášení příštího.

Po skončené prověrce a udělení certifikátu proces pokračuje, musí být udržovány v chodu kontrolní mechanismy a pravidelnými aktualizacemi systému řízení podnikové ekologie musí být certifikace udržována.

Použití norem ISO řady 14 000 a jejich kombinace se systémem ISO 9000 a ISO 18000 je vhodnější v tržním pojetí podniku se zdůrazněnou nezávislostí na organizační roli státu, zatímco EMAS je více spojen se spoluprací se státní správou. Výhodou obou je, že pracovníci státní správy a inspekcí nemusí věnovat certifikovanému podniku tolik pozornosti, jako necertifikovanému a certifikovaný podnik také požívá větší důvěry veřejnosti a orgánů místní správy. Přínosem je i lepší jednání s orgány ve stavebním řízení.

Českým podnikům nestojí v cestě nic, aby si nemohly certifikaci začít připravovat a dokonce je to možno považovat za nezbytný krok pro spolupráci se zahraničními odběrateli i dodavateli. Podnik vlastnící certifikaci má totiž právo požadovat certifikaci i po svých subdodavatelích.

Podle čeho pracujeme?

V červnu 1997 vyšla v ČR první skupina norem ISO řady 14 000 “Systémy environmentálního managementu”, pro který se již vžila zkratka EMS. Jedná se o tyto postupně od roku 2005 dále novelizované normy:

ČSN EN ISO 14 001 – Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem na použití

ČSN EN ISO 14 004 - Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

ČSN EN ISO 14 010 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Všeobecné zásady

ČSN EN ISO 14 011 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Postupy auditu – Provádění auditu systémů environmentálního managementu

ČSN EN ISO 14 012 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Kvalifikační kriteria pro environmentální auditory

Pro systém EMAS postupujeme striktně podle Nařízení Evropské Unie č. 1836/93 - EC Eco - Management and Audit Scheme v platném znění 761/2001 s potřebnými doplňky

Osobní certifikaci pro ekologický audit mi vydal Evropský institut pro postgraduální vzdělávání EIPOS Dresden a Český svaz průmyslu a dopravy Praha již 24.10.1997 Dalším vzděláváním jsem získal certifikát Det Norske Veritas (DNV) a jiné.